Nog te vaak vergroot ons onderwijs ongelijkheid in de plaats van het te verkleinen. Dat is natuurlijk de omgedraaide wereld. Daar mogen wij geen genoegen mee nemen.

School van iedereen

Scholen in de het basis- en middelbaar onderwijs moeten een afspiegeling van de buurt zijn, zowel qua leerlingen, leerkrachten als organisatie. Wij steunen in woord en daad initiatieven van ouders om scholen diverser te maken. Alle basisscholen doen mee aan het algemeen toelatingsbeleid. Zo worden geen kinderen achtergelaten. We zetten alles op alles om taalachterstanden zo vroeg mogelijk weg te werken.

Brede ontwikkeling

Op school is aandacht voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Er komt meer aandachtr voor de culturele diversiteit en gedeelde geschiedenis in onze stad. Op school wordt voorlichting gegeven over seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme en discriminatie. Ook is er al op alle basisscholen aandacht voor natuur- en milieu-educatie.

Zuidoost

Het gaat goed met het onderwijs in Zuidoost, dat is wel eens anders geweest. Er waren een aantal zwakke scholen, de resultaten van de Cito-eindtoets bleven achter bij het gemiddelde van Amsterdam, veel leerlingen in het basisonderwijs hadden een leerachterstand die niet ingehaald werd op de basisschool en alleen maar groter werd. Maar in Zuidoost is alles uit de kast gehaald om de kinderen goed onderwijs te geven en zo een betere toekomst.

Veel ouders weten weinig van de Nederlandse maatschappij, weten weinig van het Nederlandse onderwijssysteem, spreken vaak onvoldoende Nederlands. Dan is het moeilijk om je kinderen te ondersteunen bij leren. Onderwijs is een zaak van de schoolbesturen maar om het onderwijs heen kan het stadsdeel veel doen.  En dat heeft resultaat gehad: er zijn geen zwakke scholen in Zuidoost.

In Zuidoost kan iedere peuter gratis naar een voorschool, daar leren ze Nederlands en leren ze met andere kinderen spelen. Tijdens de basisschool zijn er mentorgroepen, leerlabs voor extra ondersteuning, huiswerkbegeleiding, een zomerschool. En niet te vergeten: de brede school waar kinderen na de reguliere lessen allerlei activiteiten kunnen doen, van muziek, toneelspelen, sport, beeldende vorming tot leerondersteuning. Voor het voortgezet onderwijs is er o.a. de weekendschool en zijn er plekken om huiswerk te maken.

GroenLinks vindt het belangrijk dat deze voorzieningen voor Zuidoost behouden blijven en zo nodig uitgebreid worden. Ook vindt GroenLinks het ook belangrijk dat Zuidoost kan blijven beslissen over de leerondersteuning die nodig is. Immers in Zuidoost zit de ervaring en deskundigheid voor Zuidoost.